•  ผลงานโครงการล่าสุด

ดูโครงการทั้งหมด ที่นี่      

     

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น  จังหวัดตราด  จังหวัดจันทบุรี  และ  จังหวัดเพชรบุรี

โดยเป็นโครงการล่าสุดที่แล้วเสร็จในปี 2560  โดยบริษัท    วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ให้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวจำนวน 3โครงการ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

รายจังหวัด 23 จังหวัด

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ ได้รับความไว้วางใจจากกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินงาน โครงการ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

รายจังหวัด 23 จังหวัด

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ ได้รับความไว้วางใจจากกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินงานโครงการ

เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
 

ข่าวกิจกรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559  คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสู่สวรรคาลัย  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ข่าวความสำเร็จขององค์กร

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด   ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) Limited รวมถึงสถาบันรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทั้งสถาบัน UKAS และ  NAC

โครงการศึกษาสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำท่าจีน 

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากรน้ำ  ให้ดำเนินการศึกษาสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำท่าจีน

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำบึงแก้ง

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากรน้ำ  ให้ดำเนินการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม สำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งานฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำเขตลุ่มน้ำน่าน

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากรน้ำ  ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำเขตลุ่มน้ำน่าน จำนวน 9 โครงการ

ดูโครงการทั้งหมด ที่นี่

หน่วยงานผู้สนับสนุน คู่ค้า และพันธมิตรของเรา