โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด

 • เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

 • เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 24 สิงหาคม 2555 – 26 มีนาคม 2556
 • ระยะเวลาดำเนินการ :  214 วัน

โครงการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนที่ดินชายฝั่งทะเลเชิงละเอียดพร้อมหมุดหลักฐานน้ำทะเล 23 จังหวัด

 • เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 24 กันยายน 2556 – 15 มกราคม 2557
 • ระยะเวลา 480 วัน

โครงการศึกษาสำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนอง บึงและทางระบายน้ำ เขตลุ่มน้ำน่าน

 • เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการศึกษา สำรวจ ติดตามประเมินผลและออกแบบเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อุทยานนานาชาติสิรินธร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา : 24 มิ.ย. 54 – 15 ธ.ค. 55
 • ระยะเวลาดำเนินการ : 540 วัน

หน้าที่     1    2   3