โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่

ชะลอความรุนแรงของคลื่น  จังหวัดตราด

 

 

  • เจ้าของโครงการ                                 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • ผู้รับจ้าง                                               บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด

  • โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา        23 กุมภาพันธ์ – 23 กรกฎาคม 2560

  • ระยะเวลาดำเนินงาน                           150 วัน

  • ความเป็นมาของโครงการ

จากข้อมูลการสำรวจสภาพภูมิประเทศชายฝั่งของประเทศไทยพบว่ามีลักษณะธรณีสัญฐานเป็นหาดหิน หาดทราย และหาดโคลน มีพื้นที่ประสบปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร สำหรับ–สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งที่สำคัญคือ การทำลายพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งที่เป็น

แนวป้องกันตามธรรมชาติ และทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จึงได้จัดทำโครงการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จังหวัดตราด จันทบุรี เพชรบุรี และจังหวัดปัตตานี

  • วัตถุประสงค์

  1. เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในท้องที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  2. เพื่อลดการสูญเสียที่ดินชายฝั่งทะเล และเพิ่มพื้นที่บริเวณด้านหลังแนวไม้ไผ่
  3. เพื่อให้ประชาชนและชุมชน ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง