บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2536 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์    ในงานพัฒนาต่างๆ อาทิเช่น  การพัฒนาแหล่งน้ำ  ระบบส่งน้ำ ระบบประปา ระบบชลประทาน การเกษตรกรรม งานก่อสร้างอาคาร   ถนน สะพาน และสาธารณูปโภคต่างๆการให้บริการของบริษัทฯ จึงเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งเพียงบางส่วนหรือครบวงจรในการสำรวจศึกษา ออกแบบ วางแผนโครงการ ตลอดจนการจัดการและการบริหารโครงการ
นอกจากกลุ่มผู้ชำนาญการซึ่งเป็นบุคลากรประจำแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญอิสระและสถาบันต่างๆ ในฐานะ   ที่ปรึกษาพิเศษของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินการจะได้ผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน แม้ว่างานจะมีปัญหายุ่งยากซับซ้อนเพียงไรก็ตาม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามวิทยาการที่ทันสมัยตลอดเวลา เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ Softwares ต่างๆ เพื่อการคำนวณ วิเคราะห์ การจัดการฐานข้อมูล การจัดทำเอกสารรายงาน และการออกแบบเขียนแบบ (CAD)

ความสำเร็จของบริษัทฯ ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งจากผลงานที่มีคุณภาพ และความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และในฐานะของบริษัทฯ ที่จดทะเบียน   เป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A (หมายเลข 183) กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง