โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด

 

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ ได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินงาน

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความเป็นมาของโครงการ

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร มีแนวฝั่งทะเล 2 ด้าน ได้แก่ ชายฝั่งทะเล
ด้านอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน
มีความยาวประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด พื้นที่ชายฝั่งทะเลนับเป็นฐานเศรษฐกิจ
ที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากร จึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอาทิเช่น การประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เป็นต้น จากการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2551 พบว่า แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศความยาวประมาณ 830 กิโลเมตร หรือประมาณ
ร้อยละ 26 ของแนวชายฝั่งทะเลของไทย ประสบกับปัญหาการกัดเซาะโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบน
และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในบางพื้นที่พบว่ามีอัตราการกัดเซาะรุนแรงมากกว่า 5 เมตรต่อปี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำแนวทาง กลยุทธ์ แผนงานและโครงการป้องกัน แก้ไข และ/หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
  2. เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้สอดคล้องกับแผนต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น เช่น แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อให้จังหวัดมียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ด้านการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่บูรณาการทั้งในส่วนกลางและในท้องถิ่นของจังหวัด มีแผนงานสำหรับดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2556-2559) และระยะยาวถึงปี พ.ศ. 2570

เป้าหมาย

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด 23 จังหวัด กำหนดขอบเขตครอบคลุม จังหวัดที่มีพื้นติดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด โดยการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะทางกายภาพหรือตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบไปด้วย

  1. พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด
  2. พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาครกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
  3. พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
  4. พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล