บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์  ได้นำมาตรฐานสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ

ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) Limited โดยได้รับ

การรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองระบบงานที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทั้งสถาบัน UKAS และ

สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (สรบ.) หรือที่รู้จักกันในนาม NAC เป็นหน่วยงาน

ของรัฐบาล